Strona główna → Program Twoje Dane- Twoja Sprawa.

Program Twoje Dane- Twoja Sprawa.

Program Twoje Dane- Twoja Sprawa.

Konkurs rysunkowy dla uczniów
pt. „Ochrona danych osobowych we współczesnym świecie”

 

REGULAMIN KONKURSU


Cele konkursu:

1. Zachęcanie do zainteresowania się problematyką ochrony danych osobowych.

2. Podniesienie świadomości na temat ochrony danych osobowych.

3. Twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na temat problematyki ochrony danych osobowych.

 

Założenia organizacyjne: 

1.Organizatorem konkursu jest zespół do spraw promocji w  Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach, Myśliszewice 15 26-630 Jedlnia-Letnisko.

2. Prace  można składać u wychowawcy klasy, albo w świetlicy szkolnej.

3.Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu rysunku w dowolnej technice zgodnej z tematem konkursu.

4. Uczestnikiem konkursu mogą zostać dzieci, młodzież w wieku 9 – 16 lat, której opiekun prawny wyrazi zgodę na udział w konkursie. 

5. Jeden twórca może przedstawić jedną pracę.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem, należy też w tym miejscu podać wiek autora. 

8. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: 

- imię i nazwisko oraz wiek autora, 

9. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi wcześniej na innych konkursach.

10. Wymogi, które powinna spełniać praca:

- Format A3, A4.

- Wykonana dowolną, trwałą techniką plastyczną.

- Zgodna z tematem konkursu.

12. Prace należy przesyłać do 30 stycznia 2017 r. (decyduje data wpływu).

13. Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, i mogą być wykorzystane  do organizowania wystaw i w ramach publikacji (też elektronicznych). Przesyłając pracę

na konkurs opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy.

Ocena prac:

1. Kapituła konkursu zostanie utworzona przez:

- Przedstawicieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach.

2. Kryteria oceny:

a) artystyczna tj. oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne:

kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,

b) merytoryczna tj. zgodność pracy z tematyką konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach do 06.02.2016 roku.

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu listownie lub pocztą elektroniczną, bądź osobiście.

Nagrody:

1. Dla zwycięzców i osób wyróżnionych zespól do spraw promocji przewiduje nagrody.

2. Wręczenie nagród nastąpi 8 lutego 2017 r. podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych- Dzień Bezpiecznego Internetu.

Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu uzyskają Państwo u Pani. Jolanty Rozińskiej.