Strona główna → Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

PROGRAM ,,AKTYWNA TABLICA”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie Aktywna tablica. W ramach tego programu otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowoczesnych pomocy informatycznych i edukacyjnych, które dedykowane są uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Maksymalna wartość projektu wyniosła 43 750 zł (35 tyś. dofinansowania i 8 750 zł wkładu własnego). Z pozyskanych środków zakupiono laptopy, monitor interaktywny i wiele specjalistycznych programów do zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych. Nauczyciele mają teraz pełen wachlarz pomocy do wykorzystywania nowoczesnych technologii, a uczniowie zyskują możliwości pokonywania trudności edukacyjnych w atrakcyjny sposób.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

1.Umożliwienie wykorzystywania nowoczesnych pomocy w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2.Stymulowanie rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.Upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

4.Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych.

5.Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Program będzie realizowany przez zespół nauczycieli, któremu przyświecają  następujące cele pracy:

1.Wymiana informacji oraz dzielenie się dobrymi praktykami z zakresie wykorzystywania nowych technologii na zajęciach specjalistycznych.

2.Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

3.Zwiększenie kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

4.Kształcenie umiejętności umożliwiających korzystania z nowoczesnych urządzeń.

5.Opracowanie sposobów wykorzystywania programów komputerowych w terapiach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadania zespołu:

- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK,                                         

- opracowanie scenariuszy zajęć,

- poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli,

- udział członków zespołu w spotkaniach w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy,

- udział w szkoleniach dotyczących wykorzystania TIK podczas zajęć,

- opracowanie sprawozdania z działań w ramach programu Aktywna Tablica.