Strona głównaOddziały przedszkolne → Kącik logopedyczny – porady dla Rodziców

Kącik logopedyczny – porady dla Rodziców

Kącik logopedyczny – porady dla Rodziców

KIEDY DO LOGOPEDY?

 Które dziecko powinno korzystać z pomocy logopedy?

 Kiedy należy się zgłosić do logopedy?

Najnowsze badania statystyczne wykazują, że co trzecie dziecko w wieku przedszkolnym wymaga zindywidualizowanej opieki logopedycznej.                             

Pierwszym sygnałem jest opóźniony rozwój mowy – zarówno późniejsze pojawienie się pierwszych słów, zdań, jak i powolne tempo ich przyrostu. Dziecko, które dłużej niż inne używa prostych, dwusylabowych słów, słowa wielosylabowe zniekształca, zdania buduje nieudolnie, co często powoduje zmianę ich sensu - wymaga interwencji logopedycznej.                      

Jeśli w wieku przedszkolnym mowę charakteryzują poważne zaburzenia artykulacyjne, spieszczanie, skracanie mowy dziecko wymaga ćwiczeń i korekcji już przed piątym rokiem życia.

Normą jest, gdy:

Dziecko trzyletnie - wymawia wszystkie samogłoski a, o, e, u, i, y, ą, ę, oraz spółgłoski p, b, m, w, f, t, d, n, ch, k, g, l, ś, ź, ć, dź j, ł,

 Dziecko czteroletnie - oprócz wyżej wymienionych, wymawia głoski s, z, c, dz,

Dziecko pięcioletnie - dodatkowo wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r,

Dziecko sześcioletnie - mówi zupełnie poprawnie pod względem artykulacyjnym, (wszystkie głoski wymawia i używa prawidłowo),

Dziecko siedmioletnie - mówi zupełnie poprawnie pod względem artykulacyjnym (zachowując właściwy akcent, rytm i melodię mowy), gramatycznym i składniowym.

Każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową mową we wszystkich jej aspektach, inne nieco później. Jeżeli rodzice mają wątpliwości, powinni porozmawiać z nauczycielką i udać się do specjalisty. Być może dziecko potrzebuje fachowej pomocy.

Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole, dlatego też należy eliminować je jak najwcześniej. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiega późniejszym problemom. Dzieci 5, 6-letnie wykazujące nieprawidłowości wymowy powinny systematycznie uczęszczać na zajęcia logopedyczne.

Dlaczego dziecko powinno uczęszczać na zajęcia logopedyczne?

Stan mowy ma ogromny wpływ na naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi zależą w znacznej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja społeczna w grupie klasowej, co nazywa się powodzeniem szkolnym.                                                                                    

Wady wymowy mogą prowadzić do niepowodzeń szkolnych. Dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza i terapia logopedyczną. Należy konsultować się z nauczycielem przedszkola i logopedą. Nie można liczyć na to, że dziecko „wyrośnie”.            

Wpływ zaburzeń mowy na trudności w nauce przejawia się w przedmiotach, które wymagają od dziecka poprawnego pisania, czytania i wypowiadania się (dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają te same błędy w czytaniu, w pisaniu, które wykazują w mowie spontanicznej).                                                                                                           
Najczęściej spotykane błędy wiążą się z seplenieniem, reraniem, ubezdźwięcznianiem głosek dźwięcznych, co często prowadzi do zmiany znaczenia wyrazu (dom – tom, bije – pije). Błędy wynikające z nieprawidłowego wybrzmiewania głosek syczących oraz głoski r stosunkowo rzadko zmieniają sens wyrazów, np. szafa – safa, czapka – capka, rower - lowel. W tych przypadkach obserwuje się zamiany głosek, które zmieniają sens czytanego tekstu i pisanego wyrazu, np. szum – sum, rak – lak. Zmiana znaczenia poszczególnych słów utrudnia uchwycenie sensu czytanego tekstu, co ma negatywne znaczenie dla procesu uczenia się. W pisaniu wypracowań i pisaniu ze słuchu pojawiają się błędy, będące odzwierciedleniem wadliwej wymowy.                                                                                                    

Zaburzenia mowy powinny być zniwelowane przed rozpoczęciem nauki szkolnej – inaczej spowodują trudności w nauce a w efekcie niepowodzenia szkolne.               

U dzieci pojawiają się też kompleksy oraz lęk przed mówieniem. Jak wynika ze statystyk wśród uczniów, którzy mają trudności w czytaniu i pisaniu, dzieci z zaburzeniami mowy jest około 50%.